Forskningscirklar och skolutveckling - ett lärarperspektiv

Document identifier: oai:dalea.du.se:239
Keyword: Skolutveckling, Forskningscirklar, Lärande
Publication year: 2000
Abstract:

Den genomförda undersökningen är en kvalitativ fallstudie, vars syfte är att belysa forskningscirkeln som företeelse i skolan. I det här sammanhanget fokuseras följande frågeställningar: a) Hur uppfattar lärare sitt deltagande i forskningscirklar i fråga om: - förväntningar på detta sätt att arbeta och på forskningscirkeln som arbetsform - hur deras yrkeskunskaper påverkas - det sker någon påverkan på de kolleger som inte deltar - skolans verksamhet generellt sett påverkas b) Kan forskningscirklar ses som ett uttryck för en bakomliggande kunskapssyn Resultatet tyder på att forskningscirkelformen är ett av de flesta deltagare uppskattat och stimulerande sätt att arbeta på. Skälen till detta är bl a att arbetsformen ger stort utrymme för deltagarna att själva bestämma innehållet, inte minst för att det kan anknytas till vardagens arbete. Samtidigt är tidsperioden, som regel två terminer, som en forskningscirkel vanligen pågår för kort för att deltagarna skall hinna bli förtrogna med att kunna tillägna sig ett vetenskapligt förhållningssätt. Det finns dock flera exempel på att arbetet i en forskningscirkel leder till att deltagarna reflekterar över sin egen roll i undervisningen och att detta leder fram till att ett konkret pedagogiskt utvecklingsarbete genomförs, vis-serligen med skiftande resultat. Då de ekonomiska och tidsmässiga resurserna för lärare är be-gränsade tenderar forskningscirkeln att bli ett forum för mer eller mindre entusiastiska lärare. Ett problem tycks vara att det bara är de som är direkt involverade i forskningscirkelarbetet och de pedagogiska projekt som deltagarna bedriver som direkt kommer att påverkas. Sammantaget gör det att forskningscirkel-formen förefaller vara och kanske också så förblir en företeelse för de “intresserade“. Det skall villigt erkännas att studiens em-piriska material inte tillåter att dra några mera långtgående slut-satser om vad som sker utanför forskningscirkelns ram. Ett kon-staterande är emellertid att forskningscirkeln i ett kort tidsper-spektiv har få skönjbara effekter på verksamheten i övrigt. Trots detta framstår forskningscirkeln som att ha en inbyggd potential för att kunna utöva påverkan även på deltagarnas kollegor som på skolans verksamhet i en generell mening.

Authors

Mats Lundgren

Högskolan Dalarna; Pedagogiskt arbete
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Click on thumbnail to read

Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata