Nytt fordon för transport av bränsleflis

Slutrapport (STEM-projekt 22127-1)

Document identifier: oai:dalea.du.se:2345
Publication year: 2006
Abstract:

Högskolan Dalarna har i samarbete med Naturbränsle i Mellansverige AB genomfört studier på ett nytt fordon för transport av skogsflis. Fordonet är försett med egen lastningsutrustning (kran och skopa), vilket innebär att flisskördaren kan tippa flisen direkt på marken eller på en i förväg utlagd duk (minskar risken för föroreningar i samband med lastning). Studier har också genomförts på transport av flis med lastväxlarfordon och container (traditionell metod) för att jämförelser skall kunna göras mellan de olika fordonstyperna. Studierna har finansie¬rats via anslag från Statens Energimyndighet och via ”naturabidrag” från deltagande företag. Studierna visar att det nya transportfordonet är ett bättre alternativ än de traditionella last¬växlarfordonen på större objekt med långa transportavstånd. Dessutom pekar studien på att det är sannolikt är bättre även på små objekt under förutsättning att flisningskostnaden kan hållas på en rimlig nivå. Studierna visar också att det bör finnas en viss utvecklingspotential på det nya fordonet (teknik- och metodutveckling), varför det bedöms kunna konkurrera med lastväxlarfordonen även på andra typer av objekt. Jämfört med de traditionella lastväxlarfordonen har det nya fordonet bl.a. följande fördelar: • Transportarbetet blir lättare att planera i och med att beroendeförhållandet mellan in¬blandade maskiner och fordon för flisproduktion och transport upphör. • • Risken för störningar i transportflödet minskar. • Miljövinsterna blir större jämfört med lastväxlarfordon som måste ställa ut tomma con¬tainrar innan flisningen kan påbörjas. • Det finns inget behov av lastmaskiner på terminalerna. • Flis kan mellanlagras i skogen. Till nackdelarna med det nya fordonet hör bl.a. följande: • Framkomligheten är något sämre än för lastväxlarfordon på mycket smala och kurviga skogsbilvägar. • Det finns en viss risk för att föroreningar följer med vid lastning av fordonet. Studies were carried out on a new vehicle for transport of fuel chips from the forest. The vehicle was equipped with a crane and a bucket meaning that the chipper may tip the fuel chips right on the ground or on a mat (vira from wood processing industry) to prevent from dirt such as sand and stones when loading. Studies were also carried out on traditional main hauling with transport bins. Transport speed was the same for all vehicles except for the new self-loader on forest roads with lower quality. The studies show that the new system probably is a better alternative on large sites with long transport distances and on sites with only little parking place for transport bins. It is also likely that the new vehicle may be used on very small sites if they are close to each other and if moving cost for the chipper is low. The studies show that the new vehicle has the following advantages: • Transport and other work may be planned in a better way leading to that stress de¬creases. • Dependence between chipper operators and truck drivers decreases. • The risk for disturbances in transport flow decreases. • Environment benefits compared to traditional system with higher traffic intensity (less exhaust gases and lower stress on roads and bridges). • No need for loading machines on terminals. • Easier to store fuel chips on landing.

Authors

Jan-Erik Liss

Högskolan Dalarna; Träteknologi
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata