Variation i densitet, årsringsbredd och sommarvedsandel för juvenil och mogen ved beroende på proveniens och förband hos tall i inre Norrland

Variation in basic density, annual ring width and latewood contents of juvenile and mature wood as effect of provenance and spacing on a pine site in interior northern Sweden

Document identifier: oai:dalea.du.se:1964
Keyword: Pinus sylvestris, Genetisk variation, Virkeskvalitet, Kärvt klimat. Scots pine, Genetic variation, Wood quality, Harsh climate
Publication year: 2001
Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 15 Life on landSDG 2 Zero hunger
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

Densiteten hos dominerande 44 år gamla tallar från ett jämtländskt försök med stora kli¬matrelaterade avgångar visade obetydlig variation mellan provenienser och förband. Års¬ringsbredd och sommarvedsandel visade dock signifikant proveniensvariation. Den nord¬ligaste och härdigaste proveniensen hade lägst årsringsbredd och högst sommarvedsan¬del. Alla egenskaperna varierade starkt radiellt. Proveniensskillnaderna ökade mot bark, medan förbandsskillnaderna för märgnära ved eliminerades till följd av gallring. Densi¬teten ökade med sommarvedsandelen. Trots att sommarvedsbredden varierade lite, på¬verkade den kommande års tillväxt positivt. Sommarvedsbredden påverkades inte sig¬nifikant av vårvedsbredden. Basic density of dominant 44 years old Pinus sylvestris trees did not vary significantly between provenances or spacings on an experimental site in harsh climate in Jämtland (lat. 64º). Annual ring width and latewood contents showed significantly provenance vari¬ation; the most northern and hardy provenance had lowest ring width and highest late¬wood contents. All properties varied much radially and the variation between pro¬venances increased outwards whereas spacing variation was eliminated as effect of thinning. Basic density increased with increasing latewood contents. Latewood width varied little but influenced next year's growth positively. Earlywood width did not affect latewood width significantly.

Authors

B. Persson

Other publications >>

Record metadata

Click to view metadata