Björk på åkermark

- beståndsetablering eller betesbeskogning

Document identifier: oai:dalea.du.se:1662
Keyword: Beskogad betesmark, Vårtbjörk, Virkesproduktion, Ogräsbekämpning, Markbehandling Silvipastural systems, Betula pendula, Wood production, Weed protection, Soil treatment
Publication year: 2005
Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 15 Life on landSDG 2 Zero hunger
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

I ett bestånd med björk, planterad 1990 på nedlagd åkermark i 3x1 m förband har en jämförande studie gjorts. Halva arealen har traditionell skogsproduktion, vilken jämförts med en del med skötsel för kombinerad betesdrift och skogsproduktion. I arbetet redovisas utnyttjad metodik vid anläggning, markbehandling, ogräsbekämpning, stängsling och djurhållning, röjning och gallring, nuvarande och beräknad total produktion, grenrensning samt skador. Tre viktiga regler som har bidragit till den lyckosamma etableringen vid beskogningen av denna betesmark är kontinuerlig ogräsbekämpning, tidig och kraftfull röjning/gallring samt stängsling. In a birch stand established in 1990 on former agricultural land in a 3x1 m spacing a comparative study was made. Half the accerage has ad a traditional silviculture while the other half has been managed aiming at future grace land combined with wood production. In this paper we describe the establishment method used, soil treatment, weed protection, fencing and animal treatment, thinning, productivity and yield, furthermore pruning and occurrence of damages. Three important rules for establishment of silvipastures are continuous weed elimination, early, forceful thinning and good fencing.

Authors

Ulf Karlmats

Other publications >>

Erik G. Ståhl

Other publications >>

Nils Pettersson

Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata