Lärande på bondgård

Rapport om det lärande som kan ske när barn besöker ett lantbruk

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-77980
Keyword: Social Sciences, Educational Sciences, Pedagogy, Samhällsvetenskap, Utbildningsvetenskap, Pedagogik, Education
Publication year: 2020
Abstract:

Studien beskriver och diskuterar det lärande som kan ske då elever besöker ett lantbruk. Despecifika frågeställningarna löd: (1) Vilka avsikter för barns lärande finns det med besök till en lantgård? (2) Hur kan lärandet som sker på en lantgård beskrivas? För att besvara frågeställningarna genomfördes en fallstudie på en mindre lantgård som i hög grad var anpassad för att kunna ta emot barngrupper och studiebesök. Totalt analyserades sex intervjuer, ett fokusgruppsamtal, två heldagsobservationer och två anknytande enkäter som besvarades av 18 barn innan och efter deras besök till lantbruket. Resultatet visar att de avsikter som de vuxna aktörerna uttryckte kan beskrivas som att de ville göra barnen medvetna om norrbottnisk matproduktion; utveckla en positiv känsla för hållbar konsumtion; att de menade att lantbrukskunskap var en demokratisk rättighet; samt att utveckla kunskaper som anknöt till skolans läroplan. Det lärande som skedde kunde beskrivas som att barnen utvecklade: Praktiska kunskaper i lantbrukspraktiken; sakkunskaper i lantbrukspraktiken; samt emotionella kompetenser. I diskussionen överväger vi på vilket sätt studiebesök till lantbruk kan komplettera skolans undervisning. Lantbruket erbjuder en autentisk miljö där praktisk kunskap, sakkunskap och emotionella kompetenser, vilka alla har starkt stöd i skolans läroplan, kan utvecklas. Vår studie pekar också på att ett studiebesök till ett lantbruk fungerar väl för att konkretisera och synliggöra värdegrunden och läroplanens övergripande miljöperspektiv.

Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 4 Quality educationSDG 3 Good health and wellbeingSDG 2 Zero hunger
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

This study describes and discusses learning that occurs on a farm. Our research question has been: (1) What intentions exist to organize field trips to a farm? (2) How can we describe the learning that takes place on a farm? To answer these questions a case study was conducted on a smallholder which had adapted its operations to easier receive children groups and visits. In total, the study analyses six interviews, one focus group, two full days of observations and two related surveys answered by 18 children before and after their trip to the farm. The results from the report shows the organizers intentions; to make children conscious about food production in Norrbotten, to develop a positive feeling towards sustainable consumption, to make farm education a democratic right and relate the farm education to subject-based knowledge in school. The experience that children developed through the farm visits where practical knowledge within the farming practice, know-how within the farming practice and the development of emotional competence. In the discussion we consider in what way farms could complement school education. Farms offers an authentic environment where practical, know-how and emotional competence can be learned. All which have support in the curricula and basic principles of school practice. Our results indicate that visits to farms present good ways off making school curricula and core values more concrete and accessible to children.

Authors

Carl-Alexander Allwood

Luleå tekniska universitet; Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik
Other publications >>

Gunnar Jonsson

Luleå tekniska universitet; Pedagogik, språk och Ämnesdidaktik
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata