Undermarksplanering

Svensk praxis utifrån valda projekt

Document identifier: oai:DiVA.org:ltu-75928
Keyword: Engineering and Technology, Civil Engineering, Architectural Engineering, Teknik och teknologier, Samhällsbyggnadsteknik, Arkitekturteknik, Arkitektur, Architecture
Publication year: 2019
Abstract:

Den här studien har genomförts som en del av forskningsprojektet Hållbar resursanvändning av undermarksrymden (2017–2019). Projektet syftar till att stödja en hållbar användning av undermarksrymden, och klarlägga nya möjligheter för hur undermarksfrågor kan integreras i samhällsplaneringen.

Syftet med den här studien var att undersöka hur planeringsprocesser för anläggningar och andra verksamheter under mark genomförs i Sverige, hur samspel mellan planering ovan och under mark fungerar, hur undermarksinformation hanterats i olika typer av projekt, samt indikera möjlighet till förbättringar.

Rapporten bygger på studier av ett antal genomförda undermarksprojekt, där offentliga planeringsdokument har undersökts och intervjuer med personer som haft inblick i projekten har genomförts. I studien har framkommit ett antal förslag som skulle kunna bidra till att förbättra planeringsprocessen för undermarksplanering:

Systematiserad och tillgänglig information

 • Samla geovetenskaplig information (inkl. tolkningar) från alla undermarksprojekt i en gemensam databas.
 • Säkerställa att projektägare och beställare lämnar geovetenskaplig information till en sådan gemensam databas.
 • Informationen bör, med hänsyn till sekretessbelagda uppgifter, arkiveras och göras sökbar digitalt.
 • Arkiven bör hanteras så att relevant material är tillgängligt under önskvärd framtid.

 

Samverkan

 • Skapa ett gott samverkansklimat tidigt i projektet, med relevanta intressenter och aktörer.
 • Stödja harmonisering av tillämpning av regelverk mellan kommuner.

 

Strategiskt arbete

 • En sammanhållen planering för markanvändning ovan och under mark i planeringsprocessens olika skeden.
 • Undermarkens resurser i ett regionalt perspektiv lyfts fram i regionala planeringsdokument.
 • Att hantera målkonflikter i ett tidigt skede genom att synliggöra dem i såväl nationell som regional och lokal planering.
 • Att rätt nivå på informationen tas fram för de olika skedena i planerings- och projekteringsprocesserna.
Relevant Sustainable Development Goals (SDGs):
SDG 11 Sustainable cities and communitiesSDG 15 Life on land
The SDG label(s) above have been assigned by OSDG.ai

Abstract:

This study was carried out as part of the research project Sustainable use of the subsurface (2017–2019). The project aims to support the sustainable use of the underground space, and to clarify new possibilities for how underground matters can be integrated into urban planning.

The purpose of this study was to investigate how planning processes for facilities and other underground operations are carried out in Sweden, how the interaction between planning above and below ground works, how underground information is handled in different types of projects, and indicate opportunities for improvement.

The report is based on studies of a number of completed underground projects, where public planning documents have been examined and interviews with people who have had insight into the projects have been carried out. The study has identified a number of suggestions that could help improve the planning process for underground planning:

Systematic and accessible information

 • Collect geoscientific information (including interpretations) from all underground projects in a common database.
 • Ensure that project owners and clients submit geoscientific information to such a common database.
 • The information should be archived and made searchable digitally with regard to confidential information.
 • The archives should be managed so that relevant material remains available for the appropriate length of time.

 

Cooperation

 • Create a good collaboration climate early in the project, with relevant stakeholders.
 • Support harmonization of the application of regulations between municipalities.

 

Strategic work

 • A coherent planning for land use above and below land at the various stages of the planning process.
 • Sub-regional resources in a regional perspective are highlighted in regional planning documents.
 • Managing target conflicts at an early stage by making them visible in both national and regional and local planning.
 • Ensure that the right level of information is developed for the various stages of the planning processes.

Authors

Maria Öberg

Luleå tekniska universitet; Arkitektur och vatten
Other publications >>

Jennie Sjöholm

Luleå tekniska universitet; Arkitektur och vatten
Other publications >>

Documents attached


Click on thumbnail to read

Record metadata

Click to view metadata